تخت سلیمان

307

تخت سلیمان

تخت سلیمان در شهر تکاب - ایران...

معرفی تخت سلیمان

تخت سلیمان در شهر تکاب - ایران

خاطرات شما از سفر به تخت سلیمان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.