آبشار اسکندر

آبشار اسکندر

516

آبشار اسکندر

آبشار اسکندر از آبشارهای استان آذربایجان شرقی در شهرستان تبریز در منطقه ای نزدیک تبریز (ده کیلومتری قزلجه میدان جاده تبریز - تهران) قرار دارد و سی مت...

معرفی آبشار اسکندر

آبشار اسکندر

آبشار اسکندر از آبشارهای استان آذربایجان شرقی در شهرستان تبریز در منطقه ای نزدیک تبریز (ده کیلومتری قزلجه میدان جاده تبریز - تهران) قرار دارد و سی متر ارتفاع دارد.

منابع

خاطرات شما از سفر به آبشار اسکندر نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.