قیدار

قیدار

959

قیدار

قیدار نبی قیدار (شهر) قیدار نبی (آرامگاه)...

معرفی شهر قیدار

  • قیدار نبی
  • قیدار (شهر)
  • قیدار نبی (آرامگاه)

خاطرات شما از سفر به قیدار نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.