قایمیه

معرفی شهر قایمیه

خاطرات شما از سفر به قایمیه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.