قره بلاغ

معرفی شهر قره بلاغ

خاطرات شما از سفر به قره بلاغ نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.