کوت عبداله

معرفی شهر کوت عبداله

خاطرات شما از سفر به کوت عبداله نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.