رئیس جدید دادگاه عمومی بخش گل تپه معرفی شد"

رئیس جدید دادگاه عمومی بخش گل تپه معرفی شد