تدریس خانم معلم اشنویه ای نشسته بر برف، وسط بوران / آقای وزیر اینجا موبایل آنتن نمی دهد! | ساعدنیوز

تدریس خانم معلم اشنویه ای نشسته بر برف، وسط بوران / آقای وزیر اینجا موبایل  آنتن نمی دهد! | ساعدنیوز
تدریس خانم معلم اشنویه ای نشسته بر برف، وسط بوران آقای وزیر اینجا موبایل آنتن نمی دهد | ساعدنیوز