شخصی می خواست شهردار بفروییه میبد یزد را آتش بزند | یزدی نیوز

شخصی می خواست شهردار بفروییه میبد یزد را آتش بزند | یزدی نیوز