دهيار روستاي گل تپه اروميه خواستار ساخت سالن استخردر اين روستا شد - ایرنا

دهيار روستاي گل تپه اروميه خواستار ساخت سالن استخردر اين روستا شد - ایرنا