دیدار و تجلیل از خانواده اهداکننده عضو (مرحومه کبری اسلامی ) روستای گل تپه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - شبکه بهداشت و درمان خدابنده

دیدار و تجلیل از خانواده اهداکننده عضو (مرحومه کبری اسلامی ) روستای گل تپه  - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - شبکه بهداشت و درمان خدابنده