پایگاه خبری تحلیلی عبارت:طرح آبرسانی به شهرکوهی خیل ازطریق انتقال لوله ازجویباربه کوهی خیل آغازشد

پایگاه خبری تحلیلی عبارت:طرح آبرسانی به شهرکوهی خیل ازطریق انتقال لوله  ازجویباربه کوهی خیل آغازشد