1550متر زمین در داخل شهر کوهی خیل - شیپور

1550متر زمین در داخل شهر کوهی خیل - شیپور