مسجد امام حسن عسگری (کوهی خیل) - نقشه نشان

مسجد امام حسن عسگری (کوهی خیل) - نقشه نشان