شهردار کوهی خیل خبر داد: زیرسازی و آسفالت ضلع غربی کنار گذر ساحلی شهر کوهی خیل | آژانس تحلیلی خبری رویداد های صنعت انرژی ایران

شهردار کوهی خیل خبر داد: زیرسازی و آسفالت ضلع غربی کنار گذر ساحلی شهر کوهی  خیل | آژانس تحلیلی خبری رویداد های صنعت انرژی ایران