3 مصدوم بر اثر تصادف در محور کوهی خیل به بهنمیر مازندران - واحد مرکزی خبر

3 مصدوم بر اثر تصادف در محور کوهی خیل به بهنمیر مازندران - واحد مرکزی خبر