بازدید از طرح میراث ماندگار و افتتاح پروژه های شهری کوهی خیل

بازدید از طرح میراث ماندگار و افتتاح پروژه های شهری کوهی خیل