جمعه بازار جویبار این هفته تعطیل است

جمعه بازار جویبار این هفته تعطیل است