تصاویر/ راهپیمایی باشکوه 22 بهمن مردم "فاضل آباد"، "مزرعه کتول" و "سنگدوین" علی آبادکتول

تصاویر/ راهپیمایی باشکوه 22 بهمن مردم