سنگدوین برگزاری نماز جماعت باشکوه در شهر سنگدوین حاج آقا گوهری

سنگدوین برگزاری نماز جماعت باشکوه در شهر سنگدوین حاج آقا گوهری