جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت شهرستان علی آبادکتول با شهرداری شهر سنگدوین در زمینه آسیب های اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان

جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت شهرستان علی آبادکتول با شهرداری شهر سنگدوین در  زمینه آسیب های اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - پایگاه خبری وب دا علوم  پزشکی گلستان