همایش بزرگ پیاده روی در سنگدوین از توابع علی آباد کتول - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان

همایش بزرگ پیاده روی در سنگدوین از توابع علی آباد کتول - دانشگاه علوم پزشکی  گلستان - پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان