جنگل شیرآباد، خان ببین، عکس از مجید خان محمدی - کویرها و بیابان‌های ایران

جنگل شیرآباد، خان ببین، عکس از مجید خان محمدی - کویرها و بیابان‌های ایران