میان راهان در دیکشنری های کمانک, تصویر میان راهان

میان راهان در دیکشنری های کمانک, تصویر میان راهان