آیا طرح شهید سلیمانی در جوپار اجرا شده است؟

آیا طرح شهید سلیمانی در جوپار اجرا شده است؟