بخشداری شهداد-کرمان | بازدید از روستای سیل زده پشوئیه دهستان اندوهجرد بخش شهداد

بخشداری شهداد-کرمان | بازدید از روستای سیل زده پشوئیه دهستان اندوهجرد بخش  شهداد