افتتاح سامانه دیجیتال تلویزیونی شهر اندوهجرد و روستای کشیت شهرستان کرمان - نمایش محتوای رویدادهای مرکز - صدا و سیمای کرمان

افتتاح سامانه دیجیتال تلویزیونی شهر اندوهجرد و روستای کشیت شهرستان کرمان -  نمایش محتوای رویدادهای مرکز - صدا و سیمای کرمان