کرمان| ویرانی سیل در روستای "جهر" اندوهجرد به روایت تصویر- اخبار کرمان - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

کرمان| ویرانی سیل در روستای