جِهرِ اندوهجرد از توابع شهر کرمان پس از سیل اخیر

جِهرِ اندوهجرد از توابع شهر کرمان پس از سیل اخیر