جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی اختیارآباد، باغین و زنگی آباد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی اختیارآباد، باغین و زنگی آباد -  نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور