فرمانداری شهربابک | افتتاح کارخانه تولیدی ژله محبّت و پرورش مرغ گوشتی در بخش دهج

فرمانداری شهربابک | افتتاح کارخانه تولیدی ژله محبّت و پرورش مرغ گوشتی در  بخش دهج