پروژه گازرسانی به شهرهای دهج و جوزم شهربابک افتتاح شد

پروژه گازرسانی به شهرهای دهج و جوزم شهربابک افتتاح شد