سالن چند منظوره ورزشی شهر خورسند شهربابک افتتاح شد

سالن چند منظوره ورزشی شهر خورسند شهربابک افتتاح شد