فرمانداری شهربابک | بازدید میدانی فرماندار شهربابک از پروژه های عمرانی شهرداری و طرح سرشماری اینترنتی در شهر خورسند

فرمانداری شهربابک | بازدید میدانی فرماندار شهربابک از پروژه های عمرانی  شهرداری و طرح سرشماری اینترنتی در شهر خورسند