جوزم - معنی در دیکشنری آبادیس

جوزم - معنی در دیکشنری آبادیس