برگزاری شورای بهداشت و امنیت مواد غذایی در شهر جوزم از توابع شهرستان شهربابک

برگزاری شورای بهداشت و امنیت مواد غذایی در شهر جوزم از توابع شهرستان شهربابک