فرمانداری شهربابک | بازدید فرماندار شهربابک از ورودی و ترانشه شهر جوزم

فرمانداری شهربابک | بازدید فرماندار شهربابک از ورودی و ترانشه شهر جوزم