یزدان شهر - معنی در دیکشنری آبادیس

یزدان شهر - معنی در دیکشنری آبادیس