فرمانداری رفسنجان | افتتاح 7 طرح عمرانی در بخش کشکوییه رفسنجان

فرمانداری رفسنجان | افتتاح 7 طرح عمرانی در بخش کشکوییه رفسنجان