موافقت وزارت کشور با تغییر روستای کشکوییه بافت به شهر

موافقت وزارت کشور با تغییر روستای کشکوییه بافت به شهر