مشکلات آب اسلام اباد و کشکوییه رفسنجان حل می شود.

مشکلات آب اسلام اباد و کشکوییه رفسنجان حل می شود.