وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه هواپیمایی ماهان در ارزوئیه بازدید کرد - ایرنا

وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه هواپیمایی ماهان در ارزوئیه بازدید کرد - ایرنا