برگزاری مراسم ۱۳ آبان در شهر کانی دینار - مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد | مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد

برگزاری مراسم ۱۳ آبان در شهر کانی دینار - مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان  مریوان و سروآباد | مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد