انتخاب رئیس شورای دوره پنجم شهر برده رشه - مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد | مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد

انتخاب رئیس شورای دوره پنجم شهر برده رشه - مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان  مریوان و سروآباد | مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد