همزمان با دومین روز دهه فجر سه طرح در توپ آغاج افتتاح شد | کُردتودی

همزمان با دومین روز دهه فجر سه طرح در توپ آغاج افتتاح شد | کُردتودی