رژه موتوری بسیجیان در شهر شریفیه

رژه موتوری بسیجیان در شهر شریفیه