امضا کنید: کارزار درخواست اختصاص نماینده مستقل برای شهرستان هریس یا الحاق هریس به حوزه تبریز

امضا کنید: کارزار درخواست اختصاص نماینده مستقل برای شهرستان هریس یا الحاق  هریس به حوزه تبریز
امضا کنید: کارزار درخواست اختصاص نماینده مستقل برای شهرستان هریس یا الحاق هریس به حوزه تبریز