کلنگ مجتمع خیرساز بهزیستی و توانبخشی در بخش وراوی شهرستان مُهر به زمین زده شد | خبرگزاری ایلنا

کلنگ مجتمع خیرساز بهزیستی و توانبخشی در بخش وراوی شهرستان مُهر به زمین زده  شد | خبرگزاری ایلنا کلنگ مجتمع خیرساز بهزیستی و توانبخشی در بخش وراوی شهرستان مُهر به زمین زده  شد | خبرگزاری ایلنا