سفرپین - روستای میمند، یکی از عجیب ترین آثار باستانی ایران

سفرپین - روستای میمند، یکی از عجیب ترین آثار باستانی ایران