روستای ورزقان ترکمانچای

روستای ورزقان ترکمانچای
روستای ورزقان ترکمانچای